داده کاوی به عنوان یکی از کاراترین ابزارهای تحلیل داده و اطلاعات، موردتوجه بسـیاری از محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. کاربردتکنیک ها و الگوریتم هـای مختلـف ایـن ابـزار در حوزههای مختلفی از جمله مدیریت ارتباط بـامشـتری، مـدیریت و کشـف فریـب و هـمچنـین حوزه های پزشکی، ورزشی و.. شاهدی براین مدعا است. یکی از حـوزه هـایی کـه مـی توانـد بـه عنوان یکی از زمینه های کاربردی داده کاوی موردتوجه قرار گیرد، مسائل مرتبط با پلیس است.  براساس تحقیقات انجام شده، الگوریتم های مختلف داده کاوی به ویژه تکنیک های پـیش بینـی در حوزه های مختلف مرتبط با پلیس مورد استفاده قرار گرفته ودر سالهای اخیـر رونـد رو بـه رشدی داشته است. در این مقاله سعی می شود کاربردهای ایـن ابـزاردر حـوزه هـای مختلفـی همچون شناسایی جرائم، پیش بینی جرائم و پیشگیری از جرائم مورد بررسی قرار گرفته و یـک چارچوب کاربردی براین اساس ارائه گردد.