داده دارای چرخه حیات مختص به خود است. این چرخه حیات با ایجاد داده شروع و با از بین رفتن داده و یا دوران بازنشستگی داده خاتمه، خواهد یافت. اگر بخواهیم داده را به درستی مدیریت کنیم می بایست در هر یک از مراحل حیات داده از طرح ها و برنامه های نوآورانه متعددی استفاده نماییم که هر یک دارای استراتژی تعریف شده مختص به خود باشند (به عنوان نمونه: استراتژی کیفیت داده، استراتژی مدیریت محتویات، استراتژی هوش کسب وکار، استراتژی یکپارچه سازی، استراتژی مدیریت داده مرجع و…) اجرای این طرح ها بدون وجود یک رویکرد جامع و منسجم در قالب یک استراتژی داده، معنی نخواهد داشت و صرفاً به یک سری اقدامات جزیرهای محدود خواهد شد. داشتن یک استراتژی داده که همسو با استراتژی کسب وکار نباشد، حرکت در مسیری خلاف اهداف و خواسته های یک سازمان است. تدوین و اجرای یک استراتژی داده همسو با استراتژی کسب وکار، میتواند بستر مناسب برای تبدیل یک سازمان به یک مجموعه داده محور را فراهم نماید. سازمانی که در آن داده به یکی از مهمترین دارایی های آن تبدیل می گردد که میتوان از آن در جهت بهینه سازی وضعیت موجود و یا ایجاد محصولات داده استفاده کرد .