این پژوهش به بررسی کاربست روشهای داده کاوی به منظور ارتقای عملکرد تشخیص فرار مالیاتی میپردازد.

داده کاوی، فرآیند کشف اطلاعات نامعلوم، ناشناخته و پنهان از یک پایگاه داده است و روشی است منحصر به فرد برای یافتن حقایق جدید و روابط بین داده های موجود که به وسیله صاحب نظران کشف نشده است. در این پژوهش سودمندی داده کاوی مبتنی بر قواعد وابستگی به عنوان ابزاری برای تشخیص فرار مالیاتی به کار گرفته شده است.