کشف مسیر حرکت کاربران اطلاعات الکترونیکی با استفاده از داده‌کاوی

هدف اصلی این مقاله، جستجوی روش هایی بـرای مطالعـه رفتـار کـاربران در ارتبـاط بـا هدفهای آموزشی آنها در یک وب سایت مشخص اسـت. در حـال حاضـر، داده کـاوی، مهـم تـرین فناوری برای بهره برداری مؤثر، صحیح و سریع از داده هـای حجـیم اسـت . موضـوع داده کـاوی، شناخت دانش جدید و مفید، رابطه های منطقی و الگوهای موجود در داده هاسـت و پـل ارتبـاطی بین علم آمار، رایانه، هـوش مـصنوعی، الگوشناسـی، فراگیـری ماشـین و بازنمـائی بـصری داده هـا می باشد. مقاله حاضر با استفاده از تکنیک داده کاوی و بهره گیری از الگوریتم “قوانین وابـستگی” روی داده های جمع آوری شده در قالـب فایـل ثبـت وقـایع وب سـایت کتابخانـه دانـشگاه UTS  استرالیا، به کشف الگوی مسیر حرکـت کـاربران در سـایت پرداختـه اسـت .