امروزه شرکت ها و سازمان های حجم های فرآینده ای از داده ها را تولید می کنند. توانایی تحلیل و تجسم داده ها برای یافتن دانشی که بتواند به عنوان ورودی درساخت تصمیمات تجاری استفاده شود فاکتور مهمی برای افزایش توان رقابتی آنها می باشد. در سال های اخیر، به دلیل تغییر نیازمندی های برنامه ها، انواع جدیدی از پایگاه داده ها تحت عنوان NoSQL محبوب شده اند. پایگاه های داده های NoSQL عموما در این زمینه که مدل داده ای غیر رابطه ای را استفاده می کنند و مقیاس پذیری آنها به صورت افقی می باشد با RDMMS ها تفاوت دارند.