انعقاد قرارداد طراحی و استقرار سامانه تحليلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

1398/04/24 قرارداد استقرار سامانه تحلیلی مبارزه با قاچاق کالاو ارز، جهت ارائه شاخص ها و اقلام آماری و اطلاعاتی ستاد با ابزار فرابر منعقد گردید. امید است با این سامانه تحلیلی، امکان ارائه تحلیل های خاص مدیریتی و کمک به ارائه فرآيندهای تصمیم سازی مبتنی بر داده در این سازمان ارتقاء يابد.