انعقاد قرارداد هوش تجاری با شرکت برق منطقه ای خراسان

1399/12/26

با عقد قرارداد هوش تجاری فرابر با شرکت برق منطقه ای خراسان امکان اتصال به سامانه های الکترونیکی این شرکت و انجام فرآیندهای ETL؛ پاکسازی داده ها و ایجاد انبار داده های موضوعی میسر میگردد. امید است تا با اين قرارداد، امکان بازآفرينی سازمان داده محور در اين شرکت نهادینه گردد.