با توجه به مطالعات انجام گرفته میتوان گفت كه با به كارگیری سیستم هـای تصـاویر پزشـكی در كنـار سیسـتم هـای پشتیبان تصمیم گیری و سایر سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطی بیمارستانی می توان به كادر بالینی مراكز درمانی و بهداشتی بـرای ارائـه بهتر و مؤثرتر در خدمات و در امر تشخیص كمك كرد. از سوی دیگر این سیستم ها می توانند در حوزه آمـوزش و پـژوهش نیـز نقـش مهمی ایفا نمایند. هرچه سیستم های تصاویر پزشكی به سمت تخصصی تر شدن در حوزهای خاص برده شوند و با ویژگی هـای تصـاویر جدید طراحی شده باشند به همان نسبت در اهداف خود موفق تر خواهند بود.