تاسیس کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده در سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران

1399/05/20

با تصویب هیئت مدیره سازمان نصر تهران، “کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده” تاسیس و در انتخابات تعیین رییس این کمیسیون، جناب آقاي مهندس معبودیان، بعنوان رییس اين کميسيون با اکثریت آراء انتخاب شدند. آرزوی موفقیت برای ايشان و همکارانشان در اين کمیسیون، و تعالی صنعت نرم افزار در کشور را داریم.