مهمترین عاملی که می تواند یک سازمان را به سازمانی داده محور تبدیل کند، داشتن رهبری است که قادر باشد با ایجاد یک فرهنگ صحیح، داده را در قلب یک سازمان قرار دهد. ایجاد فرهنگ مبتنی بر داده در یک سازمان مستلزم یک تغییر بزرگ است. تغییری که الزم است بر اساس یک مدل تغییرات به درستی مدیریت و هدایت گردد. بسیاری از سازمانها برای ایجاد این تغییر از مدل معروف Kotter استفاده می کنند. در این مقاله ضمن بررسی مدل هشت مرحلهای مدیریت تغییرات Kotterبا نحوه به کارگیری آن به منظور حرکت در مسیر یک سازمان داده محور آشنا خواهیم شد