وبینار «هوش مصنوعی برای مدیران» برگزار شد.

حل مسئله با هوش مصنوعی

هوش مصنوعی گستره وسيعی از خدمات و تخصص های فراوان را در اذهان متصور می نمايد. امروزه موضوعاتی از قبيل:

 • سلامت هوشمند
 • بازاريابی و فروش هوشمند
 • دولت هوشمند
 • ماليات هوشمند
 • حمل و نقل هوشمند
 • آموزش هوشمند
 • اقتصاد و امور مالی هوشمند( بانک و بيمه و بورس هوشمند)
 • حکمرانی هوشمند
 • کسب و کار هوشمند
 • شهر هوشمند
 • کشاورزی و دامپروری هوشمند
 • گمرک هوشمند
 • زنجيره تامين هوشمند
 • تحليل و تفسير داده ها و …

همگی دغدغه های اصلی بازار AI می باشد.

وبینار هوش مصنوعی، با محوریت آشنایی مدیران با دغدغه های اجرا و استقرار پروژه های هوش مصنوعی توسط شرکت مهندسی مشاور عصر فناوری دانش برگزار شد. 

مدیران سازمانها، چقدر باید با اصطلاحات و مفاهیم AI آشنا باشند تا بتوانند پروژه های هوش مصنوعی را تعریف و مدیریت کنند؟

خوش تعریف شدن مسئله، بخشی بزرگی از راه حله!

وبینار «هوش مصنوعی برای مدیران» با حضور نزدیک به یکصد مدیر و کارشناس حوزه دیتا توسط تیم فرابر برگزار شد. در این وبینار با تمرکز بر: 

 • هنر حل مسائل داده محور
 • انواع رویکرد های تحلیلی
 • یادگیری ماشین و هوش مصنوعی 
 • هوش مصنوعی و بلوغ داده محوری
 • هوش مصنوعی و تیم داده

و توضیح

گام های: جانمایی، حل شوندگی، دشواری، خروجی و محدودیت ها در فاز شناسایی مسئله

گام های: زنجیره تامین داده، اشراف، جنس داده، تفکیک دغدغه ها، شناخت داده ها در فاز مدل سازی مسئله

گام های: فضای ویژگی ها، تکنیک مدل سازی، مدیریت مدل سازی، نتایج مدل، رایانش ها ذر فاز حل مسئله

گام های: سنجه های طبقه بندی، سنجه های خوشه‌بندی، سنجه های رگرسیون، سنجه های یادگیری تقویتی، سنجه های تجویزی در فاز ارزیابی مسئله

و حل مسئله با هوش مصنوعی پرداخته و ارائه شد.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir