• یکی از مسائلی که در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری اهمیت بسیار دارد، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر سطح رضایت مشتریان است. بر این اساس، در این پژوهش بر این موضوع تمرکز شده و سعی شده است تا رویکردی نوین از کاربرد تکنیک قوانین انجمنی در این حوزه ارائه شود. این تکنیک در قالب قوانین “اگر- آن گاه” این امکان را فراهم می آورد که ارتباط بین مقادیر مختلف عوامل تاثیرگذار و شاخص CSI مشخص شود و همچنین تاثیرگذارترین فاکتورها در رضایتمندی مشتریان شناسایی شوند. نتایج اجرای رویکرد پیشنهادی در شرکت بهمن دیزل، بیانگر آن است که شاخص میزان رضایت از خدمات سیار، بیشترین میزان تاثیرگذاری را دارد. همچنین فاکتورهای نحوه برخورد پرسنل نمایندگی و میزان رضایت از زمان صرف شده برای پذیرش نیز از اهمیت شایان توجهی برخوردارند. سایر سازمان ها نیز می توانند از روش ارائه شده در کنار تحلیل های آماری خود، برای شناسایی مهم ترین فاکتورهای تاثیرگذار بر رضایت مشتریان و اتخاذ تصمیم های اثربخش تر در زمینه راهبردهای ارتباطی با مشتریان بهره ببرند.