با توجه به پیشرفت سریع فناوری اطلاعات، حجم اطلاعات ذخیرهشده در پایگاه های داده شركتهای بیمه به سرعت در حال افزایش بوده و این پایگاه های داده بزرگ، حاوی حجم زیادی از داده ها و فرصت های قابل استفاده و بالقوه از اطلاعات تجاری با ارزش هستند. از طرفی، یافتن اطلاعات ارزشمند پنهان در این پایگاه داده و نیز شناسایی مدل های مناسب کاری دشوار است. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی داده‌کاوی، به نقش آن در کشف دانش موجود در پایگاههای داده و بهبود امور مرتبط با صنعت بیمه پرداخته شده است.