نماینده نصر کشوری در کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک

1399/04/01

توسط جناب آقای اثنی عشری، ریاست محترم نظام صنفی رایانه ای کشور، جناب آقای مهندس اورعی، بعنوان نماینده نصر کشوری در کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک منصوب شدند. برای ایشان و همکاران محترمشان در نظام صنفی رایانه ای کشور، آرزوی موفقیت داریم.