معمار پلتفرم داده

استخدام معمار پلتفرم داده و برنامه نويس یادگیری ماشین و یادگیری عمیق

استخدام معمار پلتفرم داده و برنامه نویس یادگیری کاشین و یادگیری…

کارشناس ارشد و مدیر علم داده و هوش مصنوعی

استخدام کارشناس ارشد و مدیر برنامه نویس پایتون در تیم علم داده …

کارشناس برنامه نویس پایتون

استخدام کارشناس برنامه نویس پایتون در تیم علم داده و هوش مصنوعی …