انعقاد قرارداد سامانه ذينفع واحد بانک قوامين

1398/09/17

در سامانه ذینفع واحد بانک قوامین، با استفاده از بانک های اطلاعاتی گراف محور و بر اساس تحليل گرافها و گزارشات جامع مورد نياز بانک قوامين در حوزه ذينفع واحد پياده سازی و ارائه شده است. کیقیت تحلیل های انجام شده در این سامانه منحصر بفرد که توسط زیر ساخت نرم افزار فرابر پیاده سازی شده است، بسیار عالی و مورد قبول کارشناسان بانک قوامین قرار گرفته است.