تشخیص هویت با استفاده از ویژگیهای محلی و ساختاری رگ های شبکیه چشم

سیستم تشخیص هویت بر اساس شبکیه چشم یک سیستم بیومتریک پایدار و قابل اعتماد است که اشکالاتی مانند فراموشی، لـو رفـتن، گم شدن و جعل شدن را ندارد. در این مقاله یک روش جدید با دقت عملکرد بالا ارائه می گـردد کـه بـرخلاف سـایر روش هـای مبتنـی بـر شبکیه در مقابل چرخش و جابجایی عروق مقاوم است. این سیستم شـامل سـه مرحلـه اصـلی پـیش پـردازش، اسـتخراج ویژگـی و تطبیـق ویژگی می باشد. استخراج عروق با روش تبدیل موجک پیوسته مختلط انجام می شود. در مرحله اسـتخراج ویژگـی بـا اسـتفاده از عملگـر تشخیص الگوی محلی رگ علاوه بر تشخیص نقاط ویژه انشعاب و تقاطع در شبکه عروق، ویژگـی هـای ایـن نقـاط ماننـد تعـداد شـاخه، کوچکترین زاویه و نوع نقاط (انشعاب و تقاطع) استخراج می گردد. در مرحله تطبیق ویژگی، از تعداد نقاط ویـژه منطبـق در کنـار میـزان شباهت توپولوژیگراف حاصل از اتصال نقاط ویژه تصویر ورودی و تصاویر مرجع استفاده شده و در نهایت هویت فرد احراز می گـرددروش ارائه شـده روی پایگـاه داده هـای DIARET ،VARIA ،DRIVEو STARE اجـرا شـده انـد کـه دقـت تشـخیص هویـت در ایـن پایگاه های داده به ترتیب100% 81/99%  ،7/99%،100% بوده است